Konecranes: aktiivisia työntekijöitä ja kiertotaloutta käytännössä

Konecranes on maailman johtava nostolaitevalmistaja, jonka asiakkaita ovat muun muassa konepaja- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yrityksellä on toimintaa 50 maassa 7 maanosassa. Työntekijöitä on 17 000. Vierailimme lokakuussa yrityksen Hämeenlinnan tehtaalla.

Hämeenlinnassa tuotetaan teollisuusnostureita ja kevytnosturijärjestelmiä valmistavan teollisuuden asiakkaille. Konecranes myy omalla tuotenimellään valmiita nosturijärjestelmiä sekä eri tuotenimillä komponentteja itsenäisille nosturiyrityksille. Hämeenlinnassa valmistetaan nostimia, vaihteita ja sähköjärjestelmiä, muut osat tilataan alihankkijoilta. Tehdasalueella työskentelee noin 300 henkilöä.

Laatu merkitsee myös vastuuta työntekijöistä ja ympäristöstä

Asiakkaiden vaatimukset yritysvastuusta kasvavat nopeasti ja nyt edellytetään konkreettisia näyttöjä − ei vain periaatteita, kertoi ympäristöasiantuntija Satu Kaivonen. Ympäristötietoisuus ja -lainsäädäntö ovat lisääntymässä myös kehittyvillä markkinoilla. Muun muassa Satamalaitteiden tuottajien järjestö PEMA (Port Equipment Manufacturers Association) on ohjeistanut jäsenyrityksiään panostamaan energiansäästöön: energiahallintajärjestelmiin, energian varastointiin ja uudelleenkäyttöön (jarrutusenergian takaisinsyöttö, litiumakkuteknologia) sekä hybriditeknologiaan.

Konecranes tähtää ekotehokkaiden laitteiden ja palveluiden sekä ympäristötehokkaan operatiivisen toiminnan markkinajohtajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotteiden, prosessien, palvelujen ja tuotantolaitosten ympäristösuorituskyvyn jatkuvaa parantamista. Ympäristösuorituskykyä mitataan ja raportoidaan osana vuosikertomusta. Työ tuottaa tulosta: vuosina 2010-2014 tapaturmat vähenivät 46 prosenttia ja hiilipäästöt 22 prosenttia.

Yritys toteuttaa innovatiivisia kokeiluja ja käytäntöjä. Tuotekehitystä ohjaa vuonna 2009 käyttöönotettu Design for Environment -toimintamalli: tuotteen elinkaari-, materiaali- ja energiatehokkuuslaskenta sekä tuotteiden mukana asiakkaalle lähtevä ympäristötuoteseloste. Yritys on siirtynyt pitkälti uusiutuviin energianlähteisiin, esimerkiksi Suomessa bioenergiaan ja Intiassa aurinkoenergiaan. Dieselkäyttöisissä nostimissa voidaan käyttää hybriditeknologiaa, jolla on mahdollista saavuttaa jopa 40 prosentin energiansäästö.

Hämeenlinnan tehtaalla on panostettu työturvallisuuteen ja ympäristövastuullisuuteen. Työtapaturmien määrä on pudonnut kymmenesosaan ja nykyisin tapahtuu enää yksittäisiä tapaturmia vuodessa. Lämmön talteenottojärjestelmällä, led-valaistuksella, hallin nosto-ovien uusimisella ja henkilöstön koulutuksella on saavutettu 2000 megawattitunnin vuotuinen energiansäästö, mikä vastaa noin sadan omakotitalon energiankulutusta. Jätehuollon kustannukset ovat pudonneet alle puoleen, kun jätteiden lajittelua on tehostettu. Koko tehdasalueella ja kaikilla toiminnoilla on ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

Aktiiviset työntekijät toiminnan kehittäjinä

Konecranesin periaate on Safety is a choice: turvallisuuskulttuuri on tietoinen valinta. Se lähtee konsernin toiminta-ajatuksesta: kilpaillaan laadulla, ei hinnalla. Laatu koskee kaikkea yrityksen toimintaa, ei pelkästään tuotteita. Koko toiminnan laadun kehittäminen vaatii tavoitehakuisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Hämeenlinnassa työntekijät ovat aktiivisia turvallisuuden ja ympäristöasioiden havainnoijia ja kehittäjiä. Talossa pyritään avoimeen kulttuuriin ja luottamukseen. Esimerkiksi henkilösuojainten käytössä luotetaan ihmisiin, ja jos sääntöjä tarvitaan, niistä sovitaan henkilöstön kanssa. Vastuullisuus ja työturvallisuuskulttuuri luovat hyvää työnantajabrändiä, joka kiinnostaa osaavia työntekijöitä.

Tehtaalla seurataan työturvallisuuden perinteisiäkin mittareita – tapaturmataajuutta ja -määrää – mutta panostetaan erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Tätä työtä mitataan mm. turvallisuushavaintojen ja -toimenpiteiden määrällä. Turvallisuushavaintoja voi jättää monella tavalla, esimerkiksi sitä varten kehitetyllä kortilla, verkossa tai sähköpostilla sekä tulevaisuudessa mobiilisovelluksen avulla. Havaintojen ja kehittämisehdotusten tekemiseen kannustetaan ja niistä palkitaan kuukausittaisella arvonnalla.

Jokainen vaaratilanne tai tapaturma tutkitaan 48 tunnin sisällä. Kuukausittain HSE -ryhmän (Health, Safety, Environment) kokous etsii ratkaisut havaintoihin. Työssä ei tyydytä ilmeisimpiin ratkaisuihin vaan pyritään etsimään juurisyyt vaaratilanteiden taustalla.

Henkilöstön perehdytys työhön on suunnitelmallista. Muun muassa työturvallisuuskorttikoulutukset järjestetään talon sisällä. Uusi työntekijä ja perehdyttäjänä toimiva työkaveri käyvät läpi kirjallisen perehdytyssuunnitelman, jonka molemmat allekirjoittavat perehdytyksen päätteeksi. Perehdyttäjä saa työstään palkkion.

Konecranesilla käytetään paljon digitaalista oppimista. Sähköisen oppimisalustan avulla koko henkilökunnalle on koulutettu mm. eettiset ohjeet ja hoidetaan mm. alihankkijoiden perehdyttäminen. Kemikaalien käsittelylle ja jätteiden lajittelulle on määritelty minimivaatimukset, mitkä jokaisen tehtaan on täytettävä. Työntekijöiden näkemystä ja ideoita arvostetaan. Työturvallisuuteen ja ympäristöön liittyvistä, toteutetuista aloitteista maksetaan palkkio, ja palkitsemiseen on selkeät säännöt. Palkkio voi olla hyvinkin tuntuva – aloitteen tekijä saattaa esimeriksi saada ensimmäisen vuoden säästöt itselleen. Tällaisia aloitteita on saatu työntekijöiltä esimerkiksi jätehuollon kehittämiseen.

Ammattiin valmistuvien tärkeimpiä vahvuuksia ovat vastuullinen asenne ja vuorovaikutustaidot, kertoivat tehtaan johtaja Janne Martin ja työturvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Harri Ylä-Soininmäki. Työntekijä ymmärtää, että tekemisen täytyy olla tehokasta, jotta valmistus kannattaa tehdä Suomessa. Olennaista on halu ja taito omaksua uutta ja soveltaa sitä käytäntöön, esimeriksi toimia aktiivisesti turvallisuuden edistämisessä. Digitalisaatio näkyy työssä mm. siten, että työohjeet on haettava järjestelmistä itse. Työkokemus eri alojen teollisuusyrityksistä ja yleensäkin käytännön työstä on eduksi, samoin suoritetut korttikoulutukset (työturvallisuus, sähkötyö, tulityö, ensiapu). Konecranesin Hämeenlinnan yksiköllä on vuosittain useita työssäoppijoita ja kesätyöntekijöitä, mm. sähköasentajia ja metalli- ja tuotantotekniikan opiskelijoita.

Kiertotalous on tätä päivää – käytännössä

Kiertotalous on uusi lähestymistapa kestävään kehitykseen, erityisesti maapallon resurssihaasteeseen. Teollistumisen aikakaudella talous on perustunut luonnonvarojen läpivirtaukseen: luonnonvaroista raaka-aineiksi, tuotteiksi ja jätteeksi, jonka arvo on vähäinen tai jopa negatiivinen. Kiertotaloudessa kehitetään liiketoimintaa, jossa luonnonvarat kiertävät talouden piirissä pitkään, jopa loputtomasti, ja arvonmenetyksen sijaan kasvattavat arvoaan.

Konecranesissa nähdään, että kiertotalous liittyy maailman muihin megatrendeihin: digitalisoitumiseen, robotiikkaan, teolliseen internetiin (IoT) ja jakamistalouteen. Kiertotalous sopii Konecranesin strategiaan hyvin ja sitä toteutetaan jo tällä hetkellä. Huollon osuus Konecranesin liikevaihdosta on merkittävä ja sen avulla monet kiertotalouden ratkaisut mm. modernisaatiot on mahdollista toteuttaa.

Kiertotalous jaetaan biotalouteen ja teknisiin kiertoihin, johon Konecranesin toiminta kuuluu. Molemmissa on olemassa erilaisia liiketoimintamalleja. Teknisissä kierroissa kiertotalous perustuu neljään periaatteeseen:

1. Tuotteet ovat käytössä mahdollisimman pitkään, minkä mahdollistavat erilaiset huolto- ja korjauspalvelut.

2. Tuotteita käytetään tehokkaasti: ne kiertävät tarpeen mukaan käyttäjältä toiselle tai ovat yhteiskäytössä erilaisten vuokraus- tai jakamispalveluiden kautta.

3. Tuote päivitetään tai valmistetaan uudelleen vastaavaksi tuotteeksi (remanufacturing eli tehdaskunnostus).

4. Tuote kierrätetään uusiomateriaaliksi.

Luonnonvarojen käytön tehostamisen ja liiketalouden kannalta kannattavimpia ovat yleensä sisimpien kehien toimintamallit – ylläpito-, jakamis- ja liisauspalvelut sekä päivittäminen. Konecranes on tutkinut kiertotaloutta ja todennut, että se sopii yrityksen toimintamalleihin hyvin ja markkinoilla on tilausta kiertotalousratkaisuille.

Tuotteiden käyttöikää voidaan pidentää mm. Truconnect etäpalvelulla, joka on ollut käytössä vuodesta 2012. Elinkaarenaikainen kunnossapitopalvelu seuraa reaaliajassa laitteiden kuormitusta ja kunnossapidon tarvetta ja ohjaa oikea-aikaiseen huoltoon. Nostureille voidaan tehdä lisäksi modernisaatioita, jolloin ne päivitetään vastaamaan nykyistä tekniikkaa ja mahdollista uutta käyttötarkoitusta.

Luonnonvarojen tehokasta käyttöä edistävät vuokraus- ja liisauspalvelut: asiakkaan ei tarvitse ostaa laitetta, vaan asiakas saa käyttöönsä kulloistakin käyttötarvettaan vastaavan nostimen. Kiinteään kuukausimaksuun sisältyvät huolto ja varaosat. Kun laite palautuu Konecranesille, se huolletaan ja toimitetaan seuraavalle asiakkaalle.

Remanufacturing eli uudelleenvalmistus tai tehdaskunnostus perustuu siihen, että asiakas palauttaa vanhan koneen tai koneenosan valmistajalle, joka kunnostaa siitä uutta vastaavan tuotteen. Tuotanto vaatii vähemmän sekä luonnonvaroja, energiaa että työtä verrattuna uuden tuotteen valmistamiseen raaka-aineista alkaen. Konecranes myös pystyy uudelleenvalmistamaan nostureiden komponentteja ja mm. konttikurottajia.

Kierrätys on kiertotalouden ulkokehällä – välttämätön mutta ei ensisijainen toimintamuoto. Kierrätys tulee kuitenkin ottaa huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa: Konecranes käyttää tuotannossaan terästä joka voidaan käyttää uudelleen, ja suunnittelee tuotteensa siten, että ne on helppo purkaa ja lajitella eri raaka-aineet erikseen.

Konecranes on siis tunnistanut liiketoimintamahdollisuuksia kaikkien kiertotalouden teknisten kiertojen alueella ja soveltaa niitä jo käytännössä. Oli mielenkiintoista ja innostavaa kuulla konkreettisia yritysvastuun ja kiertotalouden esimerkkejä suomalaisessa, maailmanlaajuisesti toimivassa yrityksessä!

Heli-Maija Nevala
Heli-Maija Nevala on kiertotalouden ja kestävän kehityksen koulutuksen asiantuntija, joka innostuu vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja yhteistyöstä. Hän on koulutukseltaan FM ja ammatillinen opettaja ja opiskelee palvelumuotoilua ja tulevaisuuden tutkimusta. Heli-Maija työskentelee Syklissä koulutuspäällikkönä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *