Koulutuksella kohti kiertotaloutta

Ilmastonmuutos on noussut ihmiskunnan yhdeksi suurimmaksi uhaksi, jolle pitäisi nopeasti löytää ratkaisu. Kulutustapojen muutoksella voidaan merkittävästi hillitä ilmastonmuutosta. Koko talouden pitää kuitenkin muuttua, sillä valmista, käytä ja hävitä -mallissa heitämme arvokkaat luonnonvarat taivaan tuuliin. Kiertotalous nähdään nykyään ratkaisuna globaaleihin ongelmiin, sillä kun talous toimii sen periaatteiden mukaisesti, materiaalit ja ravinteet kiertävät ja säilyttävät arvonsa ja tavaroiden omistaminen menettää merkityksensä.

Koulutus on yksi tehokkaimmista tavoista muokata yhteiskuntaa, sillä sen avulla voidaan muuttaa tapoja ja kouluttaa osaajia, joilla on hallussaan tärkeitä tietoja ja taitoja. Koska Suomi tähtää kiertotalouden kärkimaaksi, on kiertotalous tärkeää sitoa myös koulutukseen. Miten kiertotalouden opetus pitäisi sitten järjestää? Kiertotalous ei ole vaikea käsite itsessään, mutta sen opettaminen vaatii erilaisen lähestymistavan kuin muiden aineiden opettaminen. Kiertotalouden koulutusta ei voi sitoa suoraan tiettyyn alaan, sillä nykyajan ongelmia ei voi ratkaista vain yhden alan innovaatioilla. Kiertotalouden osaajia tarvitaan kaikilla aloilla, niin muotoilu- ja insinöörialoilla kuin sote- ja liiketalouden aloillakin.

Vuoden 2018 lopulla päättyneessä Sitran rahoittamassa #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi -hankkeessa Turun, Tampereen, Lahden, Oulun ja Vaasan ammattikorkeakoulut sekä Savonia-ammattikorkeakoulu yhdistivät voimansa kehittääkseen tapoja opettaa kiertotaloutta mielenkiintoisesti ja resurssiviisaasti. Hankkeessa kehitettiin kiertotalouden opettamiseen liittyvä menetelmäopas, joka esittelee kolme erilaista kiertotalouden projektioppimisen menetelmää ohjeineen ja materiaaleineen.

Kaikissa oppaan menetelmissä opiskelijat eri koulutusaloilta työskentelevät aidoissa työelämän tilanteissa ja aitojen toimeksiantojen parissa. Menetelmät vaihtelevat lyhyistä, vuorokauden mittaisista innovointitapahtumista koko lukukauden mittaisiin projekteihin. Toimeksiannot liittyvät yritysten kiertotaloushaasteisiin, joiden ratkaiseminen edellyttää syvällistä ymmärrystä kiertotalouden mekanismeista. Ymmärrys karttuu koko ajan projektin edetessä. Kiertotalousosaamisen lisäksi opiskelijat kehittävät tärkeitä työelämätaitoja, kuten tiimityö-, verkostoitumis- ja viestintätaitoja, joita ei pelkästään luokkahuoneeseen keskittyvässä opetuksessa välttämättä pääse harjoittelemaan. Monialaiset projektit mahdollistavat myös jaetun asiantuntijuuden hyödyntämisen: kiertotaloudessa kiertävät materiaalin lisäksi myös tiedot ja taidot.

Opas johdattelee kädestä pitäen projektin toteutukseen suunnittelusta lähtien. Työkalupakkiin on koottu hyödyllisiä materiaaleja, kuten arviointimatriiseja, tutustumisleikkejä, sopimuspohjia ja esimerkkiaikatauluja. Oppaan voi ottaa käyttöön kuka vain kiertotalouden opetuksesta ja oppimisesta kiinnostunut. Menetelmät on kehitetty korkeakoulukäyttöön, mutta niitä voi soveltaa myös ammatillisessa tai aikuiskoulutuksessa. Oppaasta on myös englanninkielinen versio, joka ilmestyy kesän 2019 aikana.

Tutustu oppaaseen ja ota menetelmät käyttöön!

Marketta Virta
Marketta Virta työskentelee projektityöntekijänä Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmässä. Hän on kiinnostunut viestinnästä ja opetuksen kehittämisestä ja on koulutukseltaan filosofian maisteri ja energia- ja ympäristötekniikan insinööri.

Comments are closed.