Kestävää kehitystä edistävät oppimisympäristöt

Ammattikoulutuksen kestävän kehityksen osaamisen ytimessä ovat kestävien työkäytäntöjen hallinta ja kehittäminen. Hyvää osaamista ei synny ilman laadukkaita oppimisympäristöjä. Miten oppimisympäristöt vastaavat kestävän tulevaisuuden taitojen oppimisen haasteeseen?

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti keväällä 2015 ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen oppimistulosten arvioinnin, jonka tulokset julkaistiin äskettäin. Tulosten perusteella koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen kestävän kehityksen mukaisilla käytännöillä on heikko, mutta positiivinen vaikutus oppimistuloksiin.

Tulokset herättävät kysymyksen, onko oppimisympäristöjen hyödyntämisessä onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla. Ovatko kestävän kehityksen käytännöt jääneet oppilaitoksissa liikaa kulissin asemaan ja eikö niitä osata kytkeä riittävän hyvin ammatilliseen opetukseen?

Fyysisen oppimisympäristön käytännöt, kuten jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, järjestelmien ja laitteiden energiatehokkuus, turvallisuuskäytännöt sekä ympäristön esteettömyys, terveellisyys ja viihtyisyys luovat edellytykset laadukkaalle oppimiselle ja hyvälle oppimisympäristölle. Teknologiset ratkaisut määräävät pitkälle myös oppilaitoksen suorat ympäristövaikutukset.

Fyysisen oppimisympäristön rinnalla vähintään yhtä tärkeitä ovat psykososiaalinen ja pedagoginen oppimisympäristö. Psykososiaalisen oppimisympäristön tekijöitä ovat esimerkiksi oppilaitosyhteisön vuorovaikutussuhteet, yhteisöllisyys, yhteistyö ja yhdenvertaisuus sekä yksilötasolla kokemus osallisuudesta, ryhmään kuulumisesta, vaikuttamismahdollisuuksista ja sosiaalisesta tuesta. Hyvä psykososiaalinen ympäristö on ihmisenä kasvun ja oppimisen lähtökohta ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin perusta.

Pedagoginen oppimisympäristö synnyttää oppimistulokset ja ratkaisee oppilaitoksen kestävän kehityksen toiminnan vaikuttavuuden: millaisia ammattilaisia oppilaitos yhteiskuntaan kouluttaa? Kestävän kehityksen oppimistulosten kannalta tärkeitä pedagogisen oppimisympäristön näkökohtia ovat muun muassa seuraavat asiat:

  1. Tehdään kestävä kehitys näkyväksi oppimisympäristöissä esimerkiksi ohjeiden, kulutustietojen tai oppilastöiden avulla.
  2. Tehdään työympäristön prosessit näkyviksi ja tarkastellaan opetuksessa kokonaisuutena prosessin kestävän kehityksen näkökohtia (esimerkiksi hankinnat -> varastointi -> valmistus -> jakelu -> jätteiden kierrätys).
  3. Varmistetaan oppimisympäristöjen vastaavuus normeihin ja standardeihin (ympäristö, turvallisuus, terveellisyys, ym.).
  4. Otetaan käyttöön ammattialan parhaita kestäviä työtapoja ja teknologiaa.
  5. Kehitetään työympäristön käytäntöjä yhdessä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi kartoittamalla ympäristö- tai turvallisuusasioita (sopii tehtäväksi myös työssäoppimiseen).
  6. Laajennetaan oppimisympäristöä koko tuotantoketjuun ja kiertotalouteen (esim. työssäoppiminen, yritysvierailut).

Edellä kuvattujen oppimisympäristöön liittyvien näkökohtien avulla voidaan vaikuttaa muun muassa opiskelijoiden kestävän kehityksen asenteisiin ja motivaatioon, kokonaisuuksien ymmärtämiseen, kriittiseen ajatteluun ja kestävien toimintatapojen oppimiseen.

Toimiva työelämäyhteistyö nousee ratkaisevaan rooliin oppimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille. Oppilaitosten ja työelämän tulisi kehittää kestäviä oppimis- ja työympäristöjä yhteistyössä: opiskelija ja oppilaitos oppivat voivat ottaa oppia työpaikan käytännöistä, mutta myös työpaikat voivat kehittää toimintaansa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

 

Esimerkkejä oppilaitoksista

Savon ammatti- ja aikuisopisto: energiankulutus näkyväksi

Kuva: Savon koulutuskuntayhtymä

Savon ammatti- ja aikuisopiston matkailu- ja ravitsemisalalla on otettu käyttöön sähköinen energiankulutuksen laitekohtainen seuranta opiskelijaravintolassa. Seuranta mahdollistaa eri ruoanvalmistusmenetelmien ja -prosessien energiankulutuksen vertailun. Opetuskeittiön työvuorossa olevat opiskelijat lukevat mittarin ja merkitsevät kulutuslukemat taulukkoon. Puhdas ja ekologinen työympäristö -kurssilla energiansäästötoimenpiteitä harjoitellaan opetuskeittiöllä ja sisäisessä työssäoppimisessa. Opiskelijoiden tekemiä energiansäästösloganeita on esillä käytävien seinillä. Sähkönsäästöstä on ohjeet keittiöissä.

Lisätietoa Sakkyn kestävän kehityksen toiminnasta »

Kuva: Omnia koulutus

Omnia Koulutus: Kestävä yrittäjyys

OmniaShop on Omnia Koulutuksen tiloissa ja toimiva kestävän kehityksen myymälä ja monimuotoinen oppimisympäristö. OmniaShopissa on pienten yritysten, nuorten työpajojen, oppilaitoksen osastojen tuote- ja palvelutarjontaa. Myymälä tarjoaa opiskelijoille monipuolisen työssäoppimispaikan ja tekee yhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen kanssa. OmniaShop yhdistää opiskelijat ja yritykset, lisää tietoa ja näyttää kestävän kehityksen esimerkkiä opiskelijoille, henkilökunnalle ja asiakkaille.

Omnia Shop, Thinglink »

Perho liiketalousopisto: Green City Farm

Kuva: Perho liiketalousopisto

Perho liiketalousopisto on rakentanut yhteistyössä Herttoniemen Ruokaosuuskunnan kanssa Helsingin Malmin Longinojalle kumppanuusmaatalouden malliin pohjautuvan kestävän gastronomian oppimiskeskuksen. Perho Green City Farmilla ravintola-, matkailu- ja liiketalouden opiskelijat pääsevät kokemaan ruoan kestävän tien ekologiselta pellolta keittiöön ja asiakkaan pöytään. Ilmiöpohjaisessa pelto-oppimisympäristössä matkaan kytkeytyy yrittäjyyttä, markkinointia ja tuotekehitystä. Lähialueen asukkaille Longinojan pelto ja Malmin kampus tuottavat tulevaisuudessa virikkeitä ja tilaisuuden osallistua viljelyyn ja ruoanvalmistukseen sekä asukkaiden omista toiveista muodostuvaan yhteisölliseen toimintaan.

Perho Green City Farm »

Perho liiketalousopiston kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus »

 

Haapajärven ammattiopisto (JEDU): Tulevaisuuden ratkaisut

Haapajärven ammattiopiston opetusmaatilalla on biokaasureaktori, jossa tuotetaan kaasua maatilan nautaeläinten lietelannasta, ylijäämä- tai pilaantuneesta rehusta ja muista orgaanisista jätteistä. Reaktorista poistuvaa lietettä hyödynnetään lannoitteena opiston pelloilla. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä on asettanut tavoitteeksi muuntaa kuntayhtymän ajoneuvot biokaasukäyttöisiksi. Muutostyöt tehdään opistojen auto-osastojen toimesta ja biokaasun valmistuksesta vastaa opetusmaatila.

Kuva: Haapajärven ammattiopisto

Opetusmaatilalla on myös puuhakkeella toimiva CHP-laitos, joka tuottaa maatilalle lämpöä ja sähköä. Biodieselin jalostuslaitoksessa tehdään rypsistä polttoainetta oppilaitoksen omiin koneisiin. Oppilaitoksella on useita bioenergian kehittämishankkeita yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on tiedon hyödyntäminen alueen maatilojen kehittämisessä. Oppimisympäristössä opiskelijoilla on mahdollisuus hahmottaa konkreettisesti kiertotalouden toimintaa ja kouluttautua kestävän tulevaisuuden maatalouden osaajiksi.

Haapajärven ammattiopisto panostaa bioenergiaan (Maaseudun tulevaisuus) »

Erkka Laininen
Erkka Laininen vastaa Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiössä kestävän kehityksen toiminnasta. Säätiö ylläpitää kansallista Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Laininen on työskennellyt koulutuksen ja oppimisen kestävän kehityksen kysymysten parissa vuodesta 1999 alkaen. Hän on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan varajäsen. Koulutukseltaan Laininen on yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *