Kolme askelta opetuksen kehittäjälle

Vastuullisuus on osa ydinammattitaitoa: tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia. Niitä opitaan ja arvioidaan osana ammatillisia opintoja. Vastuullisuus rakentuu näin osaksi ammatti-identiteettiä.  

Kestävän kehityksen osio yhteisissä tutkinnonosissa antaa tarpeellista taustatukea, mutta se on vasta ensimmäinen askel kasvussa vastuulliseksi ammattilaiseksi. 

Oppilaitos voi viedä nämä tärkeät teemat ja tulevaisuustaidot osaksi ammatillista koulutusta kehittämällä opetusta, työelämäyhteistyötä ja osaamisen arviointia. Kehittämistyötä voi lähteä toteuttamaan näiden kolmen vaiheen avulla. 

Työ tehdään tutkintokohtaisissa tiimeissä. Mukaan voidaan ottaa sidosryhmiä, kuten työnantajia, opiskelijoita ja asiantuntijoita.

1. Otetaan selvää

Tutustukaa oman alanne vastuulliseen ammattitaitoon ja kiertotalouden toimintamahdollisuuksiin. Hakekaa inspiraatiota yrityksistä, joissa ne ovat jo osa strategiaa ja arkea.

Tältä sivustolta löydätte videoita ja muita aineistoja, jotka johdattelevat vastuullisen ammattitaidon näkökulmiin yleisesti. Henkilökuntaa tai oppilaita voi osallistaa miettimään aiheita esimerkiksi tämän helpon aineiston avulla:  https://www.kadenjalki.fi/kiertotalousjavastuullisuus/. Suomalaisiin kiertotalousyrityksiin voitte tutustua esimerkiksi Sitran ylläpitämän Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan avulla.

Eri aloilla on erilaiset ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset. Ne voivat liittyä suoraan omaan työympäristöön ja -käytäntöihin: energian, veden ja materiaalien käyttöön, päästöihin ja riskeihin tai asiakkaiden kohtaamiseen. 

Lähes aina toiminnallamme on vaikutuksia myös kauempana, esimerkiksi käyttämiemme raaka-aineiden tuoteketjussa. Esimerkiksi ruokapalvelualalla merkittävimmät ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset tapahtuvat alkutuotannossa. Ruoan elinkaaren ymmärtäminen ja hankintojen suunnittelu onkin tällä alalla välttämätöntä vastuullisuusosaamista. 

 • Mitkä ovat oman alanne tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet? 
 • Mitkä yritykset tai organisaatiot ovat oman alanne edelläkävijöitä? 
 • Tiedättekö, miten ne näkevät tulevaisuuden ja millaisia osaamistarpeita niissä on tunnistettu?

2. Sovitaan osaamislupaukset

Vastuullisuus voidaan määritellä osaamislupauksina, jotka oppilaitos antaa työelämälle ja opiskelijoille. Mitä tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia opiskelija tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa? Tulevaisuuden osaajia kouluttava oppilaitos on myös työelämän kehittäjä. 

Osaamislupauksia voidaan käyttää viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa, mutta ennen kaikkea ne ohjaavat koulutusta haluamaanne suuntaan. Monien tutkintojen perusteissa kestävä kehitys on mainittu hyvin yleisellä tasolla: “opiskelija toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”.

Tämä ei vielä ohjaa opiskelijan tai opettajan toimintaa! Toisaalta kaikkien alojen tutkinnon perusteista löytyy kestävän kehityksen kannalta olennaisia asioita, vaikka niitä ei olisikaan nimetty tällä tavoin. 

Määritelkää edellisessä vaiheessa tekemänne selvitystyön ja tutkinnon perusteiden pohjalta noin viisi tärkeintä osa-aluetta, jotka liittyvät vastuulliseen ammattitaitoon: mitä tutkintoon valmistuvan tulisi osata ja ymmärtää? Nämä ylätason tavoitteet voivat olla esimerkiksi tätä tyyliä: 

 • Osaa toimia materiaalitehokkaasti. 
 • Osaa käsitellä kemikaaleja turvallisesti. 
 • Ymmärtää ruuan elinkaaren. 

Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen kaikkein tärkeimmistä osaamisista, on aika konkretisoida nämä osaamiset käytännön tasolle. 

 • Mitä käytännön tekemistä merkitsee materiaalitehokkuus? 
 • Mitä tietoa, taitoja ja asenteita vaatii kemikaalien turvallinen käsittely? 
 • Mitä ruuan elinkaaresta pitäisi ymmärtää, jotta osaisi tehdä vastuullisia raaka-ainevalintoja ja hankintoja? 

Jokainen ylätason osaamislupaus avataan nyt noin viidellä konkreettisella osaamislupauksella. Esimerkiksi materiaalitehokkuus voi merkitä, että 

 • Käyttää raaka-aineita säästävästi. 
 • Tietää, miten voi minimoida hävikin. 
 • Ymmärtää hankintojen ja varastoinnin merkityksen. 
 • Huolehtii työvälineistä ja laitteista ja niiden vaatimista huolloista ja korjauksista. 
 • Ymmärtää toimintansa merkityksen organisaation kestävälle taloudelle ja sitä kautta myös työpaikoille. 

Opetushallituksen rahoittamassa koulutushankkeessa Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa (05/2018-12/2019) työstettiin eri alojen osaamislupauksia Sakkyssa Kuopiossa, Tredussa Tampereella ja FAI:ssa Forssassa. Voit tutustua näiden oppilaitosten tekemiin lupauksiin täällä.

Nyt on hyvä vielä testata osaamistavoitteita kollegoilla ja työelämäkumppaneilla: ollaanko asian ytimessä? Millaista osaamista työelämä odottaa opiskelijalta, entä ammattiin valmistuvalta?

3. Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön

Nyt on aika varmistaa, että osaamislupaukset toteutuvat. Miten toimimme nyt, missä onnistumme, mitä kehitämme?

Arvioikaa ensin nykytilanne: saavatko opiskelijat ohjausta kaikkiin osaamislupauksiinne?

 • Voitte aloittaa esimerkiksi haastattelemalla kollegoita: tiedättekö, mitä muut opettavat? 
 • Voitte tehdä kyselyn opiskelijoille: miten he arvioivat saaneensa osaamista? 
 • Millaista palautetta antavat työelämäkumppanit? 

Kootkaa yhteen arvioinnin tulokset: missä osaamislupauksissa saadaan aikaan hyviä tuloksia, missä on parannettavaa? 

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy, mutta työpaikkojen osaamistaso ja käytännöt vastuullisuusasioissa vaihtelevat suuresti. Kaikki yritykset ja työpaikat eivät vielä ymmärrä vastuullisen yritystoiminnan ja ammattitaidon merkitystä. Tässä oppilaitoksella on paikkansa työelämän kehittäjänä: käydään keskustelua, opitaan edelläkävijöiltä, vinkataan perässä tulijoille.

Miten oppilaitoksenne varmistaa, että jokainen opiskelija saa osaamislupausten mukaiset valmiudet? Tästä on syytä neuvotella ja sopia oppilaitoksen ja työelämäkumppanin työnjaosta! 

 • Mitä opiskelijan pitäisi ymmärtää ja osata tullessaan työssä oppimaan? 
 • Millaisia työssäoppimisen tehtäviä opettaja voi antaa mukaan? 
 • Mitkä ovat työpaikan vastuulliset käytännöt ja asenteet, joiden opettamisesta työelämäkumppani voi ottaa kopin?
 • Mitkä asiat opitaan parhaiten koulussa? Miten se organisoidaan? 
 • Miten työssäoppimista reflektoidaan? Työssäoppimisen kokemuksia jakamalla ryhmän kesken opiskelijat saavat monipuolisemman kuvan työelämän vastuullisuudesta ja hyvistä käytännöistä. 
 • Miten osaamislupausten toteutumista arvioidaan osana opiskelijan tutkintoprosessia, entä osana oppilaitoksen tavoitteita? 

Esimerkkejä tehtävistä, joita voi tehdä osana työpaikalla järjestettävää koulutusta. Myös nämä tehtävät on kerätty osana Opetushallituksen rahoittamaa koulutushanketta Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa (05/2018-12/2019).

Laatikaa suunnitelma ja sopikaa vastuunjaosta kollegoiden kesken sekä mahdollisuuksien mukaan myös työelämäkumppaneiden kanssa. Sopikaa, miten osaamistavoitteista viestitään opiskelijoille ja muille sidosryhmille.