Ostoskori: (0)

Vastuullisen ammattitaidon osaamislupaukset

Vastuullisuus on osa ydinammattitaitoa: tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia. Niitä opitaan ja arvioidaan osana ammatillisia opintoja. Vastuullisuus rakentuu näin osaksi ammatti-identiteettiä.  

Kestävän kehityksen osio yhteisissä tutkinnonosissa antaa tarpeellista taustatukea, mutta se on vasta ensimmäinen askel kasvussa vastuulliseksi ammattilaiseksi. 

Oppilaitos voi viedä nämä tärkeät teemat ja tulevaisuustaidot osaksi ammatillista koulutusta kehittämällä opetusta, työelämäyhteistyötä ja osaamisen arviointia osaamislupausten avulla.

Osaamislupaukset luodaan tutkintokohtaisissa tiimeissä. Mukaan voidaan ottaa sidosryhmiä, kuten työnantajia, opiskelijoita ja asiantuntijoita. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan selvää, toisessa vaiheessa rakennetaan osaamislupaukset ja kolmannessa vaiheessa arvioidaan niiden toteutumista!

1. Otetaan selvää

Ennen kun aloitatte osaamislupausten määrittelyn, tutustukaa oman alanne vastuulliseen ammattitaitoon ja kiertotalouden toimintamahdollisuuksiin. Hakekaa inspiraatiota yrityksistä, joissa ne ovat jo osa strategiaa ja arkea. Etsikää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat oman alanne tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet? 
 • Mitkä yritykset tai organisaatiot ovat oman alanne edelläkävijöitä? 
 • Tiedättekö, miten ne näkevät tulevaisuuden ja millaisia osaamistarpeita niissä on tunnistettu?

2. Sovitaan osaamislupaukset

Vastuullisuus voidaan määritellä osaamislupauksina, jotka oppilaitos antaa työelämälle ja opiskelijoille. Mitä tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia opiskelija tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa? Tulevaisuuden osaajia kouluttava oppilaitos on myös työelämän kehittäjä. 

Osaamislupauksia voidaan käyttää viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa, mutta ennen kaikkea ne ohjaavat koulutusta haluamaanne suuntaan. Monien tutkintojen perusteissa kestävä kehitys on mainittu hyvin yleisellä tasolla: “opiskelija toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti”.

Tämä ei vielä ohjaa opiskelijan tai opettajan toimintaa! Toisaalta kaikkien alojen tutkinnon perusteista löytyy kestävän kehityksen kannalta olennaisia asioita, vaikka niitä ei olisikaan nimetty tällä tavoin. 

Määritelkää edellisessä vaiheessa tekemänne selvitystyön ja tutkinnon perusteiden pohjalta noin viisi tärkeintä osa-aluetta, jotka liittyvät vastuulliseen ammattitaitoon: mitä tutkintoon valmistuvan tulisi osata ja ymmärtää? Nämä ylätason tavoitteet voivat olla esimerkiksi tätä tyyliä: 

 • Osaa toimia materiaalitehokkaasti. 
 • Osaa käsitellä kemikaaleja turvallisesti. 
 • Ymmärtää ruuan elinkaaren. 

Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen kaikkein tärkeimmistä osaamisista, on aika konkretisoida nämä osaamiset käytännön tasolle. 

 • Mitä käytännön tekemistä merkitsee materiaalitehokkuus? 
 • Mitä tietoa, taitoja ja asenteita vaatii kemikaalien turvallinen käsittely? 
 • Mitä ruuan elinkaaresta pitäisi ymmärtää, jotta osaisi tehdä vastuullisia raaka-ainevalintoja ja hankintoja? 

Jokainen ylätason osaamislupaus avataan nyt noin viidellä konkreettisella osaamislupauksella. Esimerkiksi materiaalitehokkuus voi merkitä, että 

 • Käyttää raaka-aineita säästävästi. 
 • Tietää, miten voi minimoida hävikin. 
 • Ymmärtää hankintojen ja varastoinnin merkityksen. 
 • Huolehtii työvälineistä ja laitteista ja niiden vaatimista huolloista ja korjauksista. 
 • Ymmärtää toimintansa merkityksen organisaation kestävälle taloudelle ja sitä kautta myös työpaikoille. 

Opetushallituksen rahoittamassa koulutushankkeessa Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa (05/2018-12/2019) työstettiin eri alojen osaamislupauksia Sakkyssa Kuopiossa, Tredussa Tampereella ja FAI:ssa Forssassa. Voit tutustua näiden oppilaitosten tekemiin lupauksiin täällä.

Nyt on hyvä vielä testata osaamistavoitteita kollegoilla ja työelämäkumppaneilla: ollaanko asian ytimessä? Millaista osaamista työelämä odottaa opiskelijalta, entä ammattiin valmistuvalta?

3. Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön

Nyt on aika varmistaa, että osaamislupaukset toteutuvat. Miten toimimme nyt, missä onnistumme, mitä kehitämme?

Arvioikaa ensin nykytilanne: saavatko opiskelijat ohjausta kaikkiin osaamislupauksiinne?

 • Voitte aloittaa esimerkiksi haastattelemalla kollegoita: tiedättekö, mitä muut opettavat? 
 • Voitte tehdä kyselyn opiskelijoille: miten he arvioivat saaneensa osaamista? 
 • Millaista palautetta antavat työelämäkumppanit? 

Kootkaa yhteen arvioinnin tulokset: missä osaamislupauksissa saadaan aikaan hyviä tuloksia, missä on parannettavaa? 

Miten oppilaitoksenne varmistaa, että jokainen opiskelija saa osaamislupausten mukaiset valmiudet? Tästä on syytä neuvotella ja sopia oppilaitoksen ja työelämäkumppanin työnjaosta! 

Laatikaa suunnitelma ja sopikaa vastuunjaosta kollegoiden kesken sekä mahdollisuuksien mukaan myös työelämäkumppaneiden kanssa. Sopikaa, miten osaamistavoitteista viestitään opiskelijoille ja muille sidosryhmille.