Kolme askelta opetuksen kehittäjälle

Vastuullisuus, kiertotalous ja kestävä kehitys ovat osa ydinammattitaitoa: tietoja, taitoja, asenteita ja valmiuksia. Siksi ne eivät voi ammatillisessa koulutuksessakaan olla erillään ammatillisista opinnoista ja osaamisen arvioinnista. Niitä voidaan oppia kaikessa tekemisessä!

Oppilaitos voi viedä nämä tärkeät teemat ja tulevaisuustaidot osaksi ammatillista tutkintoprosessia ja koulutusta seuraavien kolmen askeleen avulla. Työ tehdään mieluiten tutkintokohtaisissa tiimeissä, ja mukaan voidaan ottaa sidosryhmiä, kuten työnantajia, opiskelijoita ja asiantuntijoita. Tämän prosessin avulla kehitätte sekä opetusta että toimintanne laatua.

1. Otetaan selvää

Tutustukaa vastuulliseen ammattitaitoon ja kiertotalouteen esimerkiksi Kevyesti kiertotalouteen -sivulla olevien videoiden ja aineistojen pohjalta. Hakekaa osaamista ja inspiraatiota yrityksiltä, joissa kiertotalous on tätä päivää ja vastuullisuus on ammattitaitoa. Näitä yrityksiä löydätte esimerkiksi Sitran ylläpitämältä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalta.

Mitkä yritykset tai organisaatiot ovat oman alanne edelläkävijöitä? Tiedättekö, miten ne näkevät tulevaisuuden ja millaisia osaamistarpeita niissä on tunnistettu?

Eri ammattialoilla on erilaiset ympäristövaikutukset ja sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset. Ne voivat liittyä suoraan omaan työympäristöön ja -käytäntöihin, kuten energian, veden ja materiaalien käyttöön, tuotannon päästöihin, ympäristö- ja turvallisuusriskien minimointiin tai asiakkaiden kohtaamiseen. Lähes aina toiminnallamme on vaikutuksia myös kauempana, esimerkiksi käyttämiemme raaka-aineiden tuoteketjussa. Monilla aloilla nämä epäsuorat vaikutukset ovat merkittävämpiä kuin suorat. Elinkaaren ymmärtäminen onkin ammatillisen vastuullisuuden kannalta välttämätöntä.

2. Sovitaan osaamislupaukset

Vastuullisuus on ammattitaitoa, jota työelämässä odotetaan ammattiin valmistuvilta. Vastuullisuus voidaan määritellä osaamislupauksina, jotka oppilaitos antaa työelämälle, mutta myös opiskelijoille. Osaamislupauksia voidaan käyttää viestinnässä ja opiskelijarekrytoinnissa, mutta ennen kaikkea ne ohjaavat koulutusta haluamaanne suuntaan.

Jotta osaamislupaukset voidaan määritellä, tarvitaan yhteinen ymmärrys olennaisesta osaamisesta. Se on hankittu edellisessä vaiheessa.

Määritelkää (noin) viisi tärkeintä osa-aluetta, jotka liittyvät vastuulliseen ammattitaitoon: mitä tutkintoon valmistuvan tulisi osata ja ymmärtää? Nämä ylätason tavoitteet voivat olla esimerkiksi tätä tyyliä:

 • Osaa toimia materiaalitehokkaasti.
 • Osaa käsitellä kemikaaleja turvallisesti.
 • Ymmärtää ruuan elinkaaren.

Kun olette päässeet yhteisymmärrykseen kaikkein tärkeimmistä osaamisista, on aika konkretisoida nämä osaamiset käytännön tasolle. Mitä merkitsee materiaalitehokkuus? Mitä tietämystä, taitoja ja asenteita vaatii kemikaalien turvallinen käsittely? Mitä ruuan elinkaaresta pitäisi ymmärtää, jotta osaisi tehdä vastuullisia raaka-ainevalintoja ja hankintoja?

Jokainen ylätason osaamislupaus avataan nyt noin viidellä konkreettisella osaamislupauksella. Esimerkiksi materiaalitehokkuus voi merkitä, että

 • Käyttää raaka-aineita säästävästi.
 • Tietää, miten voi minimoida hävikin.
 • Ymmärtää hankintojen ja varastoinnin merkityksen.
 • Huolehtii työvälineistä ja laitteista ja niiden vaatimista huolloista ja korjauksista.
 • Ymmärtää toimintansa merkityksen organisaation kestävälle taloudelle ja sitä kautta myös työpaikoille.

Nyt on hyvä vielä testata osaamistavoitteita kollegoilla ja työelämäkumppaneilla: ollaanko asian ytimessä? MIllaista osaamista työelämä odottaa opiskelijalta, entä ammattiin valmistuvalta?

3. Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön

Nyt on aika varmistaa, että osaamislupaukset toteutuvat. Arvioikaa ensin nykytilanne. Voitte aloittaa esimerkiksi haastattelemalla kollegoita: tiedättekö, mitä muut opettavat? Voitte tehdä kyselyn opiskelijoille: miten he arvioivat saaneensa osaamista? Millaista palautetta antavat työelämäkumppanit? Kootkaa yhteen arvioinnin tulokset: missä osaamislupauksissa saadaan aikaan hyviä tuloksia, missä on parannettavaa?

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy, mutta työpaikkojen osaamistaso ja käytännöt vastuullisuusasioissa vaihtelevat. Miten oppilaitoksenne varmistaa, että jokainen opiskelija saa osaamislupausten mukaiset valmiudet?

Tästä on syytä neuvotella ja sopia työnjaosta!

 • Mitä opiskelijan pitäisi ymmärtää ja osata tullessaan työssä oppimaan?
 • Millaisia työssäoppimisen tehtäviä opettaja voi antaa mukaan?
 • Miten työssäoppimisen jakamisella ja reflektoinnilla opiskelijaryhmän kesken voidaan auttaa osaamislupausten saavuttamista?
 • Mitkä asiat opitaan parhaiten koulussa? Miten se organisoidaan?
 • Miten osaamislupausten toteutumista arvioidaan osana opiskelijan tutkintoprosessia, entä osana oppilaitoksen tavoitteita?

Laatikaa suunnitelma ja sopikaa vastuunjaosta kollegoiden kesken sekä mahdollisuukisen mukaan myös työelämäkumppaneiden kanssa. Sopikaa, miten osaamistavoitteista viestitään opiskelijoille ja muille sidosryhmille.

Tukea työhönne!

Kaipaatteko apua vastuullisen ammattitaidon ja kiertotalousosaamisen kehittämiseen osana ammatillista koulutusta? Me voimme auttaa – tutustu koulutus- ja kehittämispalveluihimme!

Sivun sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa opetustoimen henkilöstökoulutushankkeessa Ammattilaisen kädenjälki – vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta. Hankkeen toteuttaa SYKLI yhteistyössä Sakkyn kanssa vuosina 2018-2019.